fbpx

ΑΣΕΠ: 2.898 εποχικές προσλήψεις μέσα στον Απρίλιο

Τέσσερα μεγάλα πακέτα εγκριτικών αποφάσεων δημοσιευτηκαν τις προηγούμενες μέρες και αναμένονται οι αιτήσεις το επόμενο διάστημα για 2.898 εποχικούς σε φορείς όπως μουσεία, ΟΑΕΔ, δήμοι και Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων. Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ, έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη ωστόσο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία των αιτήσεων. Για τι υπόλοιπες θέσεις οι προκηρύξεις θα «τρέξουν» μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

200 πωλητές, αρχαιολόγοι και μηχανικοί στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

Τo πράσινο φως ελαβε προκήρυξη από το ΑΣΕΠ με την οποία θα γίνουν 200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Ο νέος διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει αμεσα και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη. Για τις θέσεις πωλητών θα ζητηθούν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και επιπλέον. β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. γ) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην πώληση πολιτιστικών ειδών ή στο αντικείμενο των πωλήσεων γενικότερα. δ) Μέτρια γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Γερμανικής ή Ισπανικής ή Ρωσικής γλώσσας.

1.000 εποχικοί σε φορείς του υπ. Πολιτσμού

Το υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης εποχικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αναλυτικά ανά ειδικότητα θα γίνουν οι παρακάτω προσλήψεις: ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης – Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, ΤΕ Λογιστικού, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας  , ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Εργάτες . Από αυτές τις θέσεις, για κάποιες έχει ηδη ξεκινήσει η προθεσμία υποβολης αιτήσεων. Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να γίνουν περίπου 1.000 ακόμα. Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

500 προσλήψεις για 2 χρόνια στον ΟΑΕΔ

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσιευτηκε στο Διαυγεία. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση είχε αναρτηθεί ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου ωστόσο, ακυρώθηκε η διαδικασία από τον ΟΑΕΔ και δημοσιευτηκε εκ νέου πριν από λίγες μέρες. Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν για δυο χρόνια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Αρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Εβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται εντός της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία στη διεύθυνση: Διεύθυνση Διοικητικού ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συνημμένα στην υπογεγραμμένη εκτυπωθείσα αίτησή τους. Υποχρεωτικά στο φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την  ένδειξη “Αίτηση για την ανακοίνωση της υπ’ αρ.πρωτ. ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)”.

1.198 προσλήψεις εποχικών σε δήμους

Μεσω τριών αποφάσεων εγκρίθηκαν πριν από λίγες μέρες 1.198 προσλήψεις για εποχικό προσωπικό σε δήμους. Πρόκειται για προσωπικό που προσλαμβάνεται στους δήμους σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμενες θέσεις εξαιρούνται από την απαγόρευση προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, σύμφωνα με πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων,  επιτρέπονται οι προσλήψεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα: προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από ΟΤΑ και νομικά πρόσωπα αυτών προκειμένου για τις ειδικότητες ναυαγοσωστών, υδρονομέων άρδευσης, χειριστών μηχανημάτων, εργαζόμενους σε πυρασφάλεια, παιδικών σταθμών, καθαριότητας, ΚΑΠΗ, αμειβομένων μέσω ΕΣΠΑ, παιδικές κατασκηνώσεις και έκτακτου προσωπικού σε εργασίες δακοκτονίας. Όλες οι θέσεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο διάστημα.

πηγή aftodioikisi.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής.

 

cityworld.gr