fbpx

Δωρεάν Μεταπτυχιακά από το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ για το 2020-21

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν ότι έχουν προκηρυχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συνολικά 30 θέσεις για τα Δωρεάν Προγραμμάτα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Υγεία – Πολιτική Υγείας” και “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας”, του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Οι σχετικές προκηρύξεις και για τα δύο ΠΜΣ είναι διαθέσιμες μέσα από το παρόν άρθρο:

1. Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

2. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας στα αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας και της Πολιτικής Υγείας. Bασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας σε πληθυσμιακό επίπεδο. Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS).

Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

Π.Μ.Σ. διαθέτει δύο ειδικεύσεις (Α) Δημόσια Υγεία (Β) Πολιτική Υγείας με ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος τους 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές (10 θέσεις ανά ειδίκευση).

Αιτήσεις συμμετοχής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας. Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: msc-ph@auth.gr

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών:

10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου) 4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή (β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test ή (γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας

5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό

6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). Στην περίπτωση απόδειξης ερευνητικής/συγγραφικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ανάτυπο μίας εργασίας (σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό με κρίση) ή ανακοίνωσης (σε επιστημονικό συνέδριο), βάσει της οποίας θα μοριοδοτηθούν για το σχετικό κριτήριο. Για τον τρόπο μοριοδότησης στο συγκεκριμένο κριτήριο δείτε [άρθρο 4 ΦΕΚ Β’ 5103 | 31.12.2019].

7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις: Οι υποψήφιοι οι οποίοι εμπρόθεσμα θα συμπληρώσουν την αίτηση τους και θα αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καλούνται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ. Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 6μμ (ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο) Εξεταστέα ύλη: Marmot M. The health gap. The challenge of an unequal world. UK: Bloomsbury 2015 (εισαγωγή και κεφάλαια 1-4)

Προσωπικές συνεντεύξεις: Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ έως 5μμ.

Πληροφορίες: περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://publichealthpolicy.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο msc-ph@auth.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (προκήρυξη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ KAI ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος:

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η συμβολή στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη της, αναγκαίας σήμερα, ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες γνώσεις, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Βασικό προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση της υγείας με βάση τη διακήρυξη της Alma Ata.

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα συνολικά εξάμηνα (διετής φοίτηση, 120 ECTS). Στα τρία πρώτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν (26 ώρες παρακολούθηση ανά μάθημα) και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν την μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ. και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά [ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020]. Ανώτατο όριο εισακτέων κατά έτος για το Π.Μ.Σ. είναι 10 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Αιτήσεις συμμετοχής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά με συμπλήρωση της online φόρμας  Η δε αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο: msc-phc@auth.gr Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών: 10-31 Ιουνίου 2020 και 1-11 Σεπτεμβρίου 2020.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

  1. Αίτηση συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΠΘ, καθώς επίσης και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου)
  4. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) Επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή (β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test ή (γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή (δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογία
  5. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλεται, επίσης, το αντίστοιχο πιστοποιητικό
  6. Αποδεικτικά έγγραφα για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν). Στην περίπτωση απόδειξης ερευνητικής/συγγραφικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν ανάτυπο μίας εργασίας (σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό με κρίση) ή ανακοίνωσης (σε επιστημονικό συνέδριο), βάσει της οποίας θα μοριοδοτηθούν για το σχετικό κριτήριο. Για τον τρόπο μοριοδότησης στο συγκεκριμένο κριτήριο δείτε [άρθρο 4, ΦΕΚ Β’ 268 | 03.02.2020].
  7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις:

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 6μμ (ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο)

Εξεταστέα ύλη: Rose G. Η στρατηγική της προληπτικής ιατρικής. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας  Προσωπικές συνεντεύξεις:

Οι υποψήφιοι οι οποίοι λάβουν προβιβάσιμο βαθμό στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για συμμετοχή τους σε προσωπική συνέντευξη, τη Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 10πμ έως 5μμ.

Πληροφορίες: περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του (http://phc.med.auth.gr). Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις αιτήσεις και την υποβολή των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (μέσω email στο msc-phc@auth.gr  ή τηλεφωνικά στο 2310-999339).

πηγή foititikanea.gr

cityworld.gr