fbpx

Προσλήψεις ατόμων από το υπουργείο Ναυτιλίας

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στο ΚΕΣΕΝ από το υπουργείο Ναυτιλίας με νέα προκήρυξη.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2023-2024, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, ως εξής:

  • Μέχρι εννέα Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν.
  • Έναν Πλοίαρχο Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο πιστοποιητικού LPG/LNG και με τουλάχιστον έξι μήνες θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. σε πλοία LPG/LNG για το ειδικό σχολείο LPG/LNG
  • Μέχρι δύο Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Πλοιάρχους Β΄ τάξης Ε.Ν.
  • Έναν Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.
  • Έναν Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης Π.Ε..
  • Έναν Μετεωρολόγο ή Φυσικό ή Μαθηματικό με ειδίκευση στη μετεωρολογία
  • Έναν Νομικό.
  • Έναν Ιατρό.
  • Έναν πτυχιούχο Κοινωνιολογίας και ελλείψει υποψηφίων πτυχιούχο που εντάσσεται στο Κλάδο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 85/2022.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 03/8/2023, να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ–ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ (Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ, είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε από τη Γραμματεία του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν).

Περίληψη της Ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και μία του Πειραιά. Αντίγραφο Ανακοίνωσης αποστέλλεται σε ΠΕΠΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΠΝΟ και Ε.Ε.Ε, στην ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4Οκαι τοιχοκολλάται στο Κατάστημα του ΚΕΣΕΝ (με υπογραφή πρακτικού ανάρτησης) και στο Δημοτικό Κατάστημα Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://kesen.hcg.grκαιwww.ynanp.gr.

Εφίσταται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά.

Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του υποψηφίου, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:2104818753 και 2104818657 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenpl@hcg.gr .

πηγή dikaiologitika.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να συμμετέχετε στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

cityworld.gr